VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load
바이러스 백신 공급 업체 bitdefender

BitDefender Security Suite는 모든 규모의 기업 및 개인에게 최고의 정보 보안을 제공합니다. 안티 바이러스, 안티 스파이웨어, 스팸 방지, 방화벽, 네트워크 컨텐츠 필터링 및 기타 보안 관리 도구. BitDefender는 Windows / Linux / FreeBSD와 같은 플랫폼에서 실행되는 데스크탑 컴퓨터, 게이트웨이, 인터넷 서버, 메일 및 파일 서버와 같은 네트워크 환경의 모든 보안 취약점을 포괄적으로 보호합니다.

현재 virscan에서 사용하는 바이러스 백신 소프트웨어 버전
VirSCANVirSCAN
백신제품 국가 엔진 버전 시그니처 버전 시그니처 날짜 최종 업데이트(CST)
bitdefender Romania 7.141118 7.141118 2019-01-19 2019-01-19 01:03:44
바이러스 백신 소프트웨어 bitdefender 최근에 발견 된 바이러스
VirSCANVirSCAN
파일 이름 바이러스 이름
63080fe6820a675fb541293606ac27b3 Trojan.Generic.2150227
MAINL2SRV.EXE Gen:Variant.Zbot.13
62fd092e2c53276eabe61489a590fad9 Gen:Variant.Zbot.106
62f4b2fa68f7bac303ffdd7ed0418dd9 Gen:Win32.FileInfector.HvZ@a4T!Kcmi
CrackMaxwell16.x(x64).exe Dropped:Application.Patch.FM
62edd65aae9f677857e9d19f7a96dcbc Win32.Ramnit.N
62e455cda702c1b2fbc7a2cd16031e4c Generic.Malware.SN!.F215F420
62df80a3f74601fd535a54228a6b9611 Generic.Malware.SN!.F215F420
62d79899850937cb1da8c35dfb755369 Trojan.HTML.Ramnit.A
62c8e93f6c2a14d1643d51cfd6c9122e Trojan.LNK.Gen
62b58ced6f42ea6c480ad624f01d37ce Gen:Variant.Symmi.43980
62b4ed88ab3f83dcb3e8072dc7ff309c Trojan.JS.Redirector.QA
629b99cbbf5e55d22b0b2cf818ebdb8f Win32.Worm.Viking.NDL
6296ee5c3486deac5419eadc2b7708c6 Trojan.GenericKD.1801883
625445d932cd02b15e23eab8268d779c DeepScan:Generic.Nimda.57EDAF37
624ea05c8c565714db873d688276a381 Gen:Trojan.Heur.emUfymQL5aab
62467990bf50e2acab036acf86499b30 Gen:Variant.Graftor.104958
6242b0089fa5956c536b1351c1c97007 Win32.Sality.3
62413751e91f27254db78e8c6179bef0 Gen:Variant.Graftor.9764
623da5612d408dc775a6352f1b51a456 Gen:Trojan.Heur.GM.1144800800
6236bffb65a80937897982901da14405 Exploit.PDF-JS.Gen
623649fd877cc9742500d4314cad2211 X97M.Mailcab.A@mm
6232b9e289c1d99904ae2eb0a17a322f Win32.Virtob.Gen.12
621204cab1020da635e2c17af30c7b08 Trojan.Agent.BDMJ
621563bf299764b680ac6fae525c0a08 Trojan.HTML.Ramnit.A
6206d5fa1e2e238f2d50ff5f5fda9408 Win32.Sality.3
61ec40116db5c31841a18f234dd18b9b Gen:Trojan.Heur.PT.OjW@bCMKmNe
61f2cd4345a419a6791ee6a55016cd20 Dropped:Generic.Malware.dld!.B04AFD44
61eadcd4b8ca9417f6d060cfbdc8d885 Trojan.Agent.BDMJ
CrackMaxwell16.x(x64).exe Dropped:Application.Patch.FM
61e2292510dca8721f1a7db9855654a3 Trojan.HTML.Ramnit.A
61d98a8da03f9142779689576fc5c341 Gen:Variant.Kazy.469188
61bb3647abf8bb8230d65e53c9f5e1be X97M.Mailcab.A@mm
619f1fd332ff19a4ebcb9825ed1b6be8 Gen:Variant.Kazy.265855
foxit.phantompdf.business.rar Dropped:Application.Patch.FM
619b4fd1787e1754e8ad5980f66117ed Gen:Variant.Graftor.6660
619006d44f8f454d40b7f33a4b07491d Gen:Trojan.Heur.GM.1144800000
61797a012dafb6408f9ac7f7014b76af Gen:Trojan.Heur.PT.OjW@b8F59wh
6169403f76174aa94a8b9310e3043d77 Gen:Win32.FileInfector.7uZ@a4T!Kcmi
6167e68b310d4b64610fbcb8c387ea3e Gen:Heur.MSIL.Krypt.2
6148ea74cc01bb965b417f7865da0f58 Gen:Variant.Kazy.131527
amtemu.v0.9.2-painter.exe Gen:Trojan.Heur.DP.zQ0@a8YkUjdi
613f1f7b6bdc2c5a1625660c2051e717 Gen:Win32.FileInfector.9yZ@amKbEAhi
613cf65a7ba40af8c3655520f14a7b5c Gen:Variant.Kazy.401574
6133835bf4007a6cf87c6530d4326d47 Gen:Trojan.Heur.TP.NfW@b4W@2en
612b55403cfd816b506df22fe1426f00 Trojan.Rincux.AW
6127d1164e447f786b46831109ac1d30 Gen:Variant.Graftor.32514
6114d660c576530c9590ed612caea5f1 Gen:Trojan.Heur.emUfymQL5aab
6115ad7ffce119e90836f0802a7ff932 Gen:Heur.MSIL.Krypt.2
抖音指定用户视频采集下载 .zip Gen:Variant.Graftor.156514
VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 친숙한 링크 | 도움지원
Translated by Gus (south korea)
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号