VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load
바이러스 백신 공급 업체 clamav

ClamAV®는 안티 바이러스 엔진을위한 이메일 스캐닝, 웹 스캐닝 및 엔드 포인트 보안을 포함하는 오픈 소스 (GPL) 환경입니다. 유연하고 확장 가능한 다중 스레드 데몬, 명령 줄 스캐너 및 자동 데이터베이스 업데이트를위한 고급 도구를 비롯한 여러 유틸리티를 제공합니다.

현재 virscan에서 사용하는 바이러스 백신 소프트웨어 버전
VirSCANVirSCAN
백신제품 국가 엔진 버전 시그니처 버전 시그니처 날짜 최종 업데이트(CST)
clamav N/A 25158 0.97.5 2018-12-27 2019-01-18 17:05:37
바이러스 백신 소프트웨어 clamav 최근에 발견 된 바이러스
VirSCANVirSCAN
파일 이름 바이러스 이름
67908a2c34c629dc37f6e8f0f105f787 Andr.Malware.Hiddad-6804562-0
6784a200d8df6c2d595bffa7243b8652 PUA.Win.Adware.Clickshell-6691268-0
6781d98760153fe2453e393fe908251d Win.Worm.Vobfus-6804160-0
677eedca532539710e921c2b77606ba7 Andr.Malware.Hiddad-6804562-0
67786c77daac3fbb8e013332d21345ad PUA.Win.Packer.Mpress-7
676a87385d672373d21d8dfa2e16e8a5 BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
675251355faa8c5b7f4e73ba82126e8e Unix.Malware.Agent-6764724-0
674ec4c04c1d9684269984f670dc6f23 Win.Trojan.Philis-28
674fc537a606f35e8ccedd430ff402d2 Doc.Trojan.Xaler-1
674e08ea65581e7edbe684651826ae5f Doc.Dropper.Emotet-6769504-0
674d7024f3c1e213a54de6808cd25624 Xls.Trojan.Agent-36856
67417285329446c92c74d4119e204f91 Doc.Malware.Emotet-6744894-1
6738930b0b1e1b798054da88b625308b BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
672d90482bfbef8a7fc61af6bfaaa9ae PUA.Win.Packer.Upx-48
6729ff59a9ce6776851c2b91aa0f73fd Win.Trojan.Agent-36727
67251036a3a5a4d14f7d98169400242f Win.Trojan.Softpulse-694
6727c1c2cce84138cb2c692e3143a8be Js.Coinminer.Miner-6581994-0
671db31fcca0e58045366f79d0d10f0e BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
6724e945cac4cae90592e967324e17fd Win.Virus.Virut-5898123-1
6713ede7f25ad8a0c121f301ae961208 Doc.Macro.APMPKILL-6097118-0
670887f565319d4a0538a75f370b2705 Doc.Macro.APMPKILL-6097118-0
6705bdc9f28d1d09e339ed37f0c0b72b Win.Packed.Bladabindi-6717505-0
67040cad0e4ef5be67485910d2934e6a PUA.Win.Packer.Upx-48
66fe8bc86329563f16265770b2fe5960 Win.Trojan.Bladbindi-1
66fe0d1fa6ffc8e8c6293d6281b0d0b7 Doc.Dropper.Prince-6748130-0
远程开启3389终端服务的工具.rar Win.Trojan.Generic-6297788-0
66ec0ec0ad204e9c73413d54f03df34b Unix.Malware.Agent-6748608-0
66c5958966e775f960872c4031518f7f BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
66c66846495bc2d06dc70c264dd1027a BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
66ce30b1fde1d92d7327f11a762473df Doc.Macro.Laroux-5893719-0
66c2f9bc2dee4c6c7e56640f48729d10 BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
66c0c3466a33b682c6cab20a8eb324dd BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
hrsword.exe PUA.Win.Downloader.Soft32downloader-6691270-0
66a4f7e1143855a4117e6fb2b9fec369 BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
66b43c5bd288cb4ee103e7a9407b4543 Doc.Dropper.Emotet-6769465-0
66b0830ac6c9612f3a13f584166bf456 PUA.Win.Packer.Purebasic-2
66b01f95927c7da140979e28c5f63e1d Unix.Malware.Agent-6744906-0
669fa749274f5c2ddf72e50921ab35b8 Xls.Trojan.Agent-36856
669c34488dc956b444c8d0f604c69e52 Win.Trojan.B-468
66912aab6ece09917e6aeca775c2a9e3 Doc.Downloader.Sload-6743946-0
668ca413bf734fba84fb4a076e6e8003 PUA.Win.Packer.Upx-49
666c46f478f25bf72af54b2f6c0e17b2 Win.Trojan.Philis-28
666a11b6120067d4c6ca1032bbd61acc Doc.Dropper.Powload-6745296-0
665e2f66d40106ba76d99457dfe3a6a8 Xls.Trojan.Pink-2
664cde48334dcbce053ddbfabdd88890 Js.Trojan.Diplugem-1
6647de3db4c9e56f4c1d5e387a7ee4b7 Andr.Malware.Hiddad-6804562-0
6646cc4a0eb18d198e385409ec99ae38 Win.Virus.Virut-5898123-1
LeagueClient.exe PUA.Win.Adware.Browsefox-6628766-0
66397bdc171c6ee725e8e8bd07375fd2 PUA.Win.Downloader.Aiis-6803892-0
66261dbc3f4478d7aafa273c8839e13b BC.Win.Virus.Ransom-9157.B
VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 친숙한 링크 | 도움지원
Translated by Gus (south korea)
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号