VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load
바이러스 백신 공급 업체 tachyon

nProtect는 웹 제어 시스템에 쉽게 적용 할 수있는 게임 기능 및 이동 통신사 서비스 전략에 맞게 조정 된 보안 기능입니다. 고객을 보호하고 해커가 안전하고 공정한 게임 환경을 지원하지 못하도록 막습니다.

현재 virscan에서 사용하는 바이러스 백신 소프트웨어 버전
VirSCANVirSCAN
백신제품 국가 엔진 버전 시그니처 버전 시그니처 날짜 최종 업데이트(CST)
tachyon Korea-South 9.9.9 9.9.9 2019-03-27 2019-04-24 04:00:21
바이러스 백신 소프트웨어 tachyon 최근에 발견 된 바이러스
VirSCANVirSCAN
파일 이름 바이러스 이름
6a50c516e2425abe4ca4942a06994138 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
6a48b1f2ad8c57d975b407bcd11d2a2a Trojan.GenericKDZ.19759
6a47175fb903b9ba9f60991a171acbfc Trojan/W32.Agent.78275.C
6a4345a8683cd1600f3a73f8d339b1e9 Trojan/W32.Agent.78275.C
6a3c9ce49a4cd9f49f42970300db7c41 JS:Trojan.JS.Likejack.A- archive
6a1d75f73af55a7c8e4299fd0e8eead7 Win32.Systro.J@mm
6a2369660f023b35a85a16b2b4272d14 Backdoor.Win32.Lydra.R
6a04cdca970ff955e1c36f318e82b846 Trojan.Generic.8195779
69fabe18c940accb07fd70ee07b7232a Trojan.Generic.2676380
69ef4431f40337dacfbdbbe40b5afab5 Win32.Ramnit.Dam
69e98aaf75e89cb964a5054c392ff37c Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
69e317d7e6e2ad123d95592ebd2402c0 Trojan.JS.Agent.JBZ
69e1c4199561c2de4a85a1fb7350b274 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
69cd73a870f61e6c2f42bd0c0cb03848 Trojan.HTML.Ramnit.A
69b9123d378efe38a27f02f2653ee353 JS:Trojan.Clicker.NBP- archive
69a949bfc2678b12edc2d9cccccf666d Trojan.GenericKDZ.16947
69abafb417324958683ea4a6c07aebde Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
697f6ec43ae46392b024bff1ce5bb797 Worm.Generic.377772
697f678e2045501191009b1a6c537ab1 JS:Trojan.Crypt.JV- archive
696ded60bdfc63a18d2d0e69423173ce Trojan.PWS.QQPass.7002
6959fea0aa458506ec33acd0d1fd3803 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
694eca232e08953fc85ae501bf0db669 Backdoor.Generic.823357
6954841307c82b14b8912b02f5a9ea3a Trojan.JS.QVC- archive
6912f3794c302c921f06d5898540aa98 Trojan/W32.Scar.46080.W
690e2eab9ab2f02675d0ef4437915669 JS:Trojan.JS.Likejack.A- archive
69005753a445c2ea6a0a958f3578e3e1 Win32.Worm.Agent.PYQ
68f70e81ede8063dbef1465e1250776e Trojan.JS.Agent.JBZ
68f209a02caa926e11fb959ddd9487c9 Trojan.Generic.8195779
68e55e63562df3967ae198fdb063105e Trojan.HTML.Ramnit.A
68c5eded8447598238e6ab6cd37dcec1 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
68b06e2d0a7aff16a73b8baab53756e5 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
68a6682423c70e3f9c9c684f317277fd Win32.HLLP.Delf.Q
689532f42c64e2bbbfc094e1c2c35440 Trojan.GenericKDZ.17173
68995a02f7e6060b32c55f21a8515b24 Script/W32.SpyEye
689340bfd9367d06545577960480bebc Trojan.GenericKDZ.18350
688c9098931417b5909c2d04ca3375e2 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
684670bf6263e95230986854229408f8 Generic.Mydoom.E603347B
6838dcd9c3891083b612784add4d12f7 Trojan.Rincux.AW
682634ac2c27e00ac97377f8cdeb4480 Win32.Worm.Agent.PYQ
680b2491d7a08a672b421d4065928d46 Win32.Worm.Agent.PYQ
67f3ece571d6f51aea53f9a3df9f8fe4 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
67e4c5469e9e420213f4623f563d1421 Script-VBS/W32.SpyEye
67b05976cd69659e5fbfbbf62c5b3114 Trojan/W32.Agent.78275.C
67a8567b2e4d86cfae101bd773e04e08 Win32.HLLP.Delf.Q
6797e837dfe064e6c24234e292def532 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
6783a1a8788dd28b24b2922c13f334bf Script/W32.SpyEye
675fe7c11cecf3cabbd8cf338b54ae5d Win32.HLLP.Delf.Q
6746b4fb96a484c3fd87803b2c5b8230 Virus/W32.Neshta
6741b0b5ca40a872cd1faf571a3dbdc6 Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
673c6822629b6f332e968feb018c94ee Trojan.JS.Agent.JBZ- archive
VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 친숙한 링크 | 도움지원
거스 (Gus) 번역 (한국)
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号