VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load
VirSCAN 이란

VirSCAN.org 은 온라인상에서 악성코드로 의심되는 파일을 다양한 백신으로 쉽게 검사해 볼 수 있는 무료 진단 서비스이다.

VirSCAN.org 은 사용자 컴퓨터에 있는 백신을 교체할 수 없으며, 사용자 시스템을 보호할 수 없다. 오직 사용자의 의심파일이나 프로그램을 검사해 줄 수 있으며, 백신 검사 결과로 인하여 생긴 문제에 대하여서는 책임을 지지 않는다. 만약 모든 백신이 진단결과를 보여주지 않는다면 새로운 악성코드일 가능성도 있다. 일부 백신엔진의 경우 업로드된 파일을 악성코드라고 진단하지만, 백신에 따라 의심파일로 진단되거나 오진일 가능성도 있다. 모든 백신에서 진단되지 않는 경우라도 간혹 새로운 악성코드가 포함되어 있을 수 있다.

그외...

검사 정보
VirSCANVirSCAN
백신제품 국가 엔진 버전 시그니처 버전 시그니처 날짜 최종 업데이트(CST)
ahnlab Korea-South 9.9.9 9.9.9 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
alyac Korea-South 17.7.13.1 17.7.13.1 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
antivir Germany 1.9.2.0 1.9.159.0 2019-12-10 2019-12-10 01:14:11
antiy China AVL SDK 3.0 AVL SDK 3.0 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
arcabit Poland 1.0 1.0 2019-12-10 2019-12-10 01:00:02
avast Czech 18.4.3895.0 18.4.3895.0 2019-12-10 2019-12-10 01:00:07
avg Czech 10.0.1405 10.0.1405 2019-12-10 2019-12-10 01:01:20
baidu China 2.0.1.0 4.1.3.52192 2019-12-10 2019-12-10 04:01:27
baidusd China 1.0 1.0 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
bitdefender Romania 7.141118 7.141118 2019-12-10 2019-12-10 21:00:01
clamav N/A 25658 0.100.2 2019-12-09 2019-12-10 21:01:36
comodo USA 6.5.0.819 6.5.0.819 2019-12-09 2019-12-10 04:01:26
ctch USA 4.6.5 5.3.14 2019-12-10 2019-12-10 01:01:42
cyren USA 6.0.0.4 6.0.0 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
defenx Switzerland 11.81.32762 15.2.0.42 2019-12-07 2019-12-09 22:10:02
drweb Russia 11.0.10.1810231600 11.0.10.1810231600 2019-12-10 2019-12-10 21:00:46
emsisoft Austria 9.0.0.4799 9.0.0.4799 2019-12-10 2019-12-10 01:31:39
fortinet USA 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2019-11-4 2019-12-10 01:14:36
fprot Iceland 4.6.2.117 6.5.1.5418 2019-11-5 2019-12-09 22:10:02
fsecure Finland 2015-08-01-02 9.13 2019-12-10 2019-12-10 01:14:33
gdata Germany 25.24214 25.24214 2019-12-10 2019-12-10 02:20:02
hauri Korea-South 2.73 2.73 2019-11-28 2019-12-10 02:20:04
hunter USA 1.0.1.300 1.0.1.300 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
ikarus Austria 5.02.09 V1.32.39.0 2019-12-07 2019-12-09 22:10:02
jiangmin China 16.0.100 1.0.0.0 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
k7 India 11.83.32780 15.2.0.42 2019-12-10 2019-12-10 22:03:07
kaspersky Russia 5.5.33 5.5.33 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
kav4fs Russia 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-11-25 2019-12-09 22:10:02
kingsoft China 2.1 2.1 2019-11-1 2019-12-10 01:30:01
mcafee USA 8254 5400.1158 2019-11-11 2019-12-10 23:00:13
nano Russia 1.0.134.90385 1.0.134.90385 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
nod32 Slovakia 9846 4.5.15 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
panda Spain 9.05.01 9.05.01 2019-12-10 2019-12-10 02:20:28
pcc USA 13.302.06 9.500-1005 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
qh360 China 1.0.1 1.0.1 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
qqphone China 2.0.0.0 2.0.0.0 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
quickheal India 14.00 14.00 2019-12-10 2019-12-10 04:01:26
rising China 5380 5380 2019-12-10 2019-12-10 02:20:54
sophos Britain 5.32 3.65.2 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
sunbelt USA 3.9.2671.2 3.9.2671.2 2019-12-10 2019-12-10 02:20:54
sxf China 1.0.0.1 1.0.0.1 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
symantec USA 20151230.005 1.3.0.24 2019-11-28 2019-12-10 01:01:43
systweak India 1.0 1.0 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
tachyon Korea-South 9.9.9 9.9.9 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
thehacker Peru 6.8.0.5 6.8.0.5 2019-12-10 2019-12-10 02:20:54
tws China 17.47.17308 1.0.2.2108 2019-12-09 2019-12-10 04:01:38
vba Belarus 4.2.0 4.2.0 2019-11-29 2019-12-09 22:10:02
virusbuster Hungary 15.0.985.0 5.5.2.13 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
xvirus Portugal 2.0.0 2.0.0 2019-12-10 2019-12-09 22:10:02
마지막 파일 검사 리스트
파일 이름 (파일 크기) 검사 결과 (의심 정도)
16e664e1a2530b7e81da44909cdc0c7d(6656 ) 발견 Gen:Variant.MSIL.Starter.1 (22%)
16e331398a7a5ce6e0a855eb9e344bee(2656 ) 발견 Exploit.SpamMalware-7ZIP.Gen (20%)
16e11c8cb***5cbcc4d1cef(252738 ) 발견 Exploit.CVE-2009-0927.Gen (38%)
***fc25083ef0a90fed29f0bd(28160 ) 발견 Application.Hacktool.KMSActivator.AC (16%)
16dcdde8ea0e***f6a8033a1ba0(1313280 ) 발견 Trojan/Win32.Pynamer (6%)
16d9a81aa2d***c7a1980f6(272040 ) 발견 GrayWare/Win32.Generic (4%)
16d98089e5793d7b08d7e28ca3bd5022(2423770 ) 발견 Win32.Parite.B (59%)
16d54149d4073481e0ae96e5b901ec50(1705556 ) 발견 Win32.Virtob.Gen.12 (46%)
***dd3382a4b10198b***(773116 ) 발견 Trojan.Script.767946 (20%)
小脚本.exe(14233600 ) 발견 Heur.W32 (28%)
VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 친숙한 링크 | 도움지원
中国反网络病毒联盟
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号