VirSCAN VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。

选择语言
服务器负载
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。

杀毒厂商 alyac

virscan当前使用的杀毒软件版本

软件名称 国别 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 最后更新时间(CST)
Alyac 韩国 17.7.13.1 17.7.13.1 2020-09-22 2020-09-22 04:30:16

杀毒软件 Alyac 最近检测出的病毒

文件名 病毒名
d0b8bc09140b7dc55990deb5294bd2da Trojan.Script.404974
d0b5e4a66325e27c919051001e56aec3 GenPack:Generic.Malware.SFYdg.F29BE0D3
d0b4351e80b11f9b8acfb5b8549ba190 Trojan.Agent.AKHT
d0b29a9cfccfa76c1c54eedb73bcf44c GenPack:Generic.Malware.SYd!g.BD49A88A
d0a2f118b4d0e9a7a61893485b0fde2f Trojan.GenericKD.30986615
d09d7c7013f10faaad05f59ffb78c6b3 Gen:Variant.Barys.58289
d09d6b59e922567fbf3ceaf35e2c554d Trojan.Rincux.AW
d09b5253ebad97aff56bf14abf702518 Gen:Variant.Symmi.82173
d09a73ae361d73158d5d3b1c495ae1a1 Trojan.Agent.AKHT
d092eb8b6f6cce1e5f693501871646c9 Trojan.Script.404974
d08b93c19ebc6cabd0c3bc09d90ea69e JS:Trojan.JS.Agent.RQO
d08d9ba54fc1e6d9895e768b0c67fe7b Trojan.GenericKDZ.39201
d083e72f61fd3187500f3b74a022bbd9 Generic.Malware.SPhidPk!Tk.9C610602
d081e7425fb8b5b4b80fbb93dfdf6bda Generic.Malware.SFYdg.B545A90A
d08063a526c478894738c6144e93b1b0 Gen:Variant.Kazy.265855
d07bdbdf85ff9ddea6b2920534b64703 Worm.Mydoom
d070ee39f7487a1c6a0627f5e1afa3eb Trojan.Script.404974
d06a093ec1757d7d712216f34828268a Trojan.Agent.AKHT
d067bc88d4de4b46e008a422494d191d Trojan.LNK.Gen
d0676ecd0ef12b47b71ab35f85bb2d4b Win32.Worm.Benjamin.A
d05b137e252a71ea2ce8253b200e8452 Trojan.Agent.AKHT
d05e7179ff0849b844211a93f83ac888 Gen:Variant.Ransom.GandCrab.143
d0580eb4b06f8c55d1cce377c5234e10 Win32.Floxif.A
d0503a050d35047071c732dd462c83c6 Trojan.GenericKD.40280435
d04e19c7ba8a44ef6df811b37c6dcbb3 Trojan.Rincux.AW
d04ae09e2003ccee031b1b5e06c1882e GenPack:Generic.Malware.Sdld.79A80A59
d04ba99016bba9feee9ae432055e3a38 Win32.Virlock.Gen.8
d04aeacff7f6c46bff5fbcb0974a387c Win32.Worm.Benjamin.A
d044e0f33454636df22bf47ab99704c8 Gen:Variant.Razy.285498
d0403c5f6559276467ca80ec9fb72e4f Backdoor.Bot.143486
d03f99a834da98d236637ffbc718e4d7 Generic.Dorkbot.LNK.1.501BE029
d03e299f3646fb29dba17735388d6bc0 Gen:Win32.FileInfector.eGW@aiJEZzn
d030097c435b5e99096da062dc676fef Gen:Variant.Barys.1555
d0314bb27414128258388fabbad46c79 Trojan.Ransom.GandCrab.Gen.2
d023ef11188a6820da1d23e5499127b9 Trojan.GenericKDZ.43669
d0203766386284ea666b14b2b49cfa4e Gen:Variant.Symmi.6015
d01cc4d4b64d102131564fdc000298a5 JS:Trojan.JS.Agent.RRO
d01d5ccfd9afba0c5ded9f03aa78db5e Generic.Dorkbot.LNK.1.DADD9152
d01b838623a0679cbafcfbf65a2aa221 Generic.Malware.SYd!g.C97DF1DF
d01709fb1414cec3df7c9b329aedea08 Gen:Variant.Symmi.86640
d01029ffc6018087e926bbde77a425b3 Dropped:Generic.Malware.SPV!Pkprn.8944B731
d011b3c94c8319290ae5d437096407c8 Trojan.Script.499818
d00df41045eba03585271d17b67382b3 Dropped:Trojan.Generic.6813317
d008207b6b1060732dde77b375ac778b Gen:Variant.Symmi.88755
d004b106910e8d76da3abc4d5be170d4 Gen:Trojan.ShellIni.@GZ@ai7tV3bi
d004793feb229dcfca143c4b36df1e57 Exploit.CVE-2010-2568.Gen
d0003cacd0ad5d1ff1bff2e8b9c892ff Trojan.Generic.7125243
cfedb53e83510df01a9334b83479af7b GenPack:Generic.Malware.SYd!g.66E0BE5E
cfe4140643699a51a22121b79fec3d5a Generic.Malware.SFYdg.A236C2A9
cfe14cf0c1d24db4a85b0ebdb3094c5a Worm.ACAD.Bursted.doc.B