VirSCAN VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。

选择语言
服务器负载
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。

杀毒厂商 cyren

    作为Google,Microsoft和Check Point等行业领导者首选的安全技术,Cyren Cloud是最大的安全云,因此是第一个检测新兴互联网威胁并对其采取行动的云。Cyren提供世界上最快,最准确和可扩展的网络安全服务。

virscan当前使用的杀毒软件版本

软件名称 国别 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 最后更新时间(CST)
Cyren 美国 6.0.0.4 6.0.0 2020-09-20 2020-09-19 09:42:01

杀毒软件 Cyren 最近检测出的病毒

文件名 病毒名
59444d2e4c67ac4cabcc940a77a4fe9b W32/Fixflo.A.gen!Eldorado
592e6585b93cfc235dc8ebfa184ea1e0 W32/Nabucur.A.gen!Eldorado
5930049777ce1ead150503cb5d50a2cf W32/Heuristic-257!Eldorado
59239f03c6d2017445f547529f4ab922 W32/Padodor.A.gen!Eldorado
591546785805409a288358f4db5ba3a8 W32/LdPinch.N.gen!Eldorado
5917b85974a50e0fa79cfb942b6d21cc W32/FakeAlert.GT.gen!Eldorado
591361e07b442c236b665b2d492c137e W32/Benjamin.A@mm
5914d15460dc8355dea28334065f83a2 W32/Trojan.SOJB-8372
590490ee006c3f6020bc86edb109d5cd W32/Trojan.SOJB-8372
59078738685743cd2374709894bf0ea4 W32/S-a3e3b75f!Eldorado
58ed3d4dd9a01d7c9f4536b78c393984 W32/S-f790963a!Eldorado
58da2d651637e90ffbb3f466ab3671f1 W32/P2P_Worm.NXSZ-6858
58d09e124fe42b4ee42bd15051e3bb86 W32/Picsys.PYSN-0191
58b6360653cd2f7be73a514eff3fc6a7 W32/Heuristic-257!Eldorado
58aab7ccc5ee1accb52dfda2b3f57782 W32/Padodor.A.gen!Eldorado
58acb17b978829aa6f6a7e1c6637df89 LNK/Jenxcus.A!Camelot
58a22ad270931ff9d53adad349d25844 W32/Trojan.BOC.gen!Eldorado
58a49543c3bc57c8e5cbe6e91b7cbf42 JS/Redir.JG.gen
589b5b79a7a0034585dceef58acf9f12 W32/Virut.AI!Generic
586aa579484c335c68bcefd1a51d76e0 W32/S-993b59b5!Eldorado
585ebdfb3e29747e488ecf85f367e71c W32/Heuristic-257!Eldorado
585dd90d1f35abe75e374c62f8c2e9a6 W32/Downloader.SSGD-7832
585cec40097a630d3a27eecb9ce188d2 W32/Virut.AI!Generic
58580e80331926c908401bad2ac2fa33 W32/Padodor.ZOIU-0980
585aa725571650bd7d3a3aba2c37e54f W32/HLLP.41472
584a31679df9eab9ae57f20a893f8520 W32/Urelas.T.gen!Eldorado
5826b9161bab320b0d62732865546f51 W32/Trojan.SOJB-8372
5836984e48076dc708776f65051888e5 W32/S-dda71e05!Eldorado
583728427a8ee862ea78636a2831d643 W32/Berbew.WRHR-5462
5817563c50f8ad9770ae5990d5cb9feb W32/S-639ff200!Eldorado
581344c0bac1da71fd8348747cc9aba3 JS/Redir.JG.gen
57fa32061c7ed0bfcb8bf6cd67d73464 JS/FakejQuery.B!Eldorado
58068e9543bf57f0fc6b38261328db04 JS/Redir.JG.gen
57ee6dc01f570c85dea142e9f5abe453 W32/Trojan.SOJB-8372
57f41b3647bc14710dc3725fe27bf2d1 W32/FakeAlert.GT.gen!Eldorado
57e399f53ad8763d887d10f8ab9ca4c0 W32/S-111aedf6!Eldorado
57de392fb60e6ddf6ee39b8151f82769 W32/NewMalware-LSU-based!Maximu
57d97b2b67ab09c1178486f6228cdd7e W32/Trojan.SOJB-8372
57d0cdf0e7a82db95cb0d65ab7d4a77b W32/Benjamin.A@mm
57c7c79f48cef13061f8b70739f776da W32/Pajetbin.A.gen!Eldorado
57b7a42abc79c45030fa8d0d9b3f5357 LNK/Jenxcus.B!Camelot
57aadc83e64a0b0c93866e4572b5b88e W32/Spybot.RGMP-5580
57a76657e984182a32a0cc3aebc4e80b W32/Ribaj.A.gen!Eldorado
578ecdcb61817deed6c8ba97a6a21f0f W32/Delfloader.B.gen!Eldorado
5783d274b21a62eeb2c4f4c2a2b8126e W32/Downloader.HP.gen!Eldorado
57843a9419bbc09b10446c1dedd03f32 W32/Trojan.SOJB-8372
577be3f31c81a62e560fee332882b232 W32/Trojan.SOJB-8372
577c8df0e322321075795e7dd25f4d86 JS/Redir.JG.gen
5775b33cb3da142629ad7ff474045352 W32/Heuristic-257!Eldorado
576dac36f683fc60c0548d5d213a5c5c W32/Ramnit.B!Generic