VirSCAN VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。

选择语言
服务器负载
Server Load

杀毒厂商 kav4fs

卡巴斯基反病毒软件是世界上拥有最尖端科技的杀毒软件之一,公司为个人用户、企业网络提供反病毒、防黑客和反垃圾邮件产品。经过十四年与计算机病毒的战斗,卡巴斯基获得了独特的知识和技术,使得卡巴斯基成为了病毒防卫的技术领导者和专家。该公司的旗舰产品-著名的卡巴斯基安全软件,主要针对家庭及个人用户,能够彻底保护用户计算机不受各类互联网威胁的侵害。

virscan当前使用的杀毒软件版本
VirSCANVirSCAN
软件名称 国别 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 最后更新时间(CST)
卡巴斯基(kavfs) 俄罗斯 8.0.4.312 8.0.4.312 2019-11-25 2019-12-09 21:36:20
杀毒软件 卡巴斯基(kavfs) 最近检测出的病毒
VirSCANVirSCAN
文件名 病毒名
12b210bd5dc239ae0445c51b9e6be35d Suspicious
12a9aa8afef18d29b27ce2a1e6c0d470 Suspicious
129faa4ee19b93a95be9c5e4dc9d7fd0 Virus.Win32.PolyRansom.a
12a08735c374c027053fb9fa79b7e53a Virus.Win32.Virut.ce
1292c9582f3d92fc5704d03a5213da9d Virus.Win32.PolyRansom.a
1293296fcd3532a4a6bac3f5b17158a1 Suspicious
1274f80bdf10b197cac687a309723b69 Suspicious
127ab56092d0aed64cde94b37613076f Trojan.Win32.Swisyn.bner
1275e89cdf18fcfccac8775d7bee2300 Suspicious
127a873372bd1d195c2180cac94be8a3 Trojan.Win32.Vtflooder.cft
1277559b25db53bac57eb122d121a897 Exploit.JS.Pdfka.cop
KMSAuto Net 2014.zip Suspicious
126d93527fd09be5b68994115359a001 Suspicious
126ff19ffaecf4fbfb3c9fd903d9a467 Virus.Win32.Virut.ce
12719bc5b7bc463a3191f904ea07a6b7 Trojan-Downloader.HTML.JScript.dr
126ea980c8edf8b190e1bcfc61283849 Suspicious
1263c6b97f04c7c6b5e3d49758f02951 Virus.Win32.PolyRansom.a
1260761120dc1911cceceb29b6e454f0 Suspicious
125b798d48a0a84fc94a5df1a74ac778 Suspicious
12603036b0227649388fdbcbd87016d2 Virus.Win32.Agent.es
125a8db7e811b7e5eea167466b7b7e63 Worm.VBS.Dinihou.r
125713d22cbe948305a72b9b17b152a1 Trojan.WinLNK.Runner.ea
12547a78ff1b8d238db6645ce4785124 Virus.Win32.Nimnul.a
1249722c7a15d78c12e6af0d4388f7fe Virus.Win32.Virut.ce
12491d4344643c0a3acfcd49a11265a5 Exploit.JS.Pdfka.za
1247f8c75ecf6633facdba13adc94260 Trojan-Dropper.Win32.Agent.emlq
123a952eeedba56bf297236635420430 Suspicious
12248567da67d2cc3af7568f84ae3980 Suspicious
122ae961c202ae8556f462aabb6a8252 Suspicious
12176b44d026b07669e6f0b232149849 Suspicious
12167e6822ff3456a6496770314a7e94 HEUR:Trojan-Dropper.AndroidOS.Wapnor.a
12150051113fcbf496af9f09c2f0198e Virus.Win32.Agent.es
1213b3397471b76cf57defa6238394cc Suspicious
120e8c18b8851e79cef6f677dfeb7795 Suspicious
120f21556d77f612863a431b3f96874b Trojan-Dropper.VBS.Agent.bp
120d6551f51a514a211ccaff3a8f074c Virus.Win32.Agent.es
1203d6298ffce6a018a39f371b628a80 Virus.Win32.Virut.ce
1202d7c556cc27a48b8f05f8b1ee5a41 Exploit.Win32.Pidief.cab
12034e05db129dcfb6e6502e9cff4ed5 Suspicious
11f8894f85b695dcb02558af72774605 Trojan-Downloader.HTML.JScript.dr
11f1abbbca119ef09a9548b8c52dc37c Exploit.Win32.CVE-2016-7255.bh
11f20ee5990d4ef245f4c84ea8d2e100 Suspicious
11f03431e69d3922352b0b9eb6196411 Trojan-Proxy.Win32.Qukart.gen
11f098a0c0e3008026c7a34dc749b6e1 Suspicious
11ee89917db1ae9c923b6d6424a2c5d0 Virus.Win32.PolyRansom.a
11e987f66fc779484d22ec973bcb523f Trojan.Win32.Inject.akyum
11e774b0503ce4308bc69e2f732c5c6e Packed.Win32.Krap.b
11e26fee47c0799e118573c9cdc38bb2 Backdoor.Win32.Padodor.gen
11dd32b377128f23a5cf1d80cfc556a0 Trojan.Win32.Cosmu.dnej
11de6d2cdd3c9e17744e8f224544a1f9 Trojan.Win32.VBKrypt.mcof
关于VirSCAN | 免责声明 | 联系我们 | 友情链接 | 帮助我们
中国反网络病毒联盟
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号