VirSCAN VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。
4, 如果您的浏览器无法上传文件,请下载Virscan Uploader进行上传。

选择语言
服务器负载
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 你可以上传任何文件,但是文件的尺寸不能超过20兆。
2, 我们支持RAR或ZIP格式的自动解压缩,但压缩文件中不能包含超过20个文件。
3, 我们可以识别并检测密码为 'infected' 或 'virus' 的压缩文件包。
4, 如果您的浏览器无法上传文件,请下载夸克浏览器。

杀毒厂商 tws

    费尔智能杀毒8是费尔历时长达5年精心打造的以智能为核心的新一代反病毒产品(原名:费尔托斯特安全)。她集主动防御、虚拟机、启发、基因、黑盒、回滚、云安全等几乎所有顶级安全技术于一身,拥有无比强大的防御能力。令人惊奇的精准回滚,震撼的多媒体动画交互界面和语音控制将带给您与众不同的使用体验。

virscan当前使用的杀毒软件版本

软件名称 国别 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 最后更新时间(CST)
费尔 中国 17.47.17308 1.0.2.2108 2020-12-01 2020-12-02 01:44:36

杀毒软件 费尔 最近检测出的病毒

文件名 病毒名
1cbd06cbf125cf44988ae2cb5dadd8ec W32.SillyP2P
1cb2864d97b1a9243fe03b553382dc12 Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
1cae7be439ee02b29059e8bacd1d1bc3 Trojan.Generic.uabn.dll
1ca7abec4ba6465189331d7dd2a34e6c TrojanPSW.QQPass.adxz.wega.dll
1c96c96dc2745c1b490d6b6cc799f415 Suspicious:TrojanProxy.Qukart.gen.jfue.mg
1c933ea78e51ad0bf68d8c48362a27a3 Trojan.Genome.ilst.dycq
1c927c6206411a84cc5c6eb8ce2380c1 Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
1c910f8baaf908f02f90709bd45df9ea Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
直男dll注入器.exe Suspicious:Trojan.GameOl.bngp.qzao.mg
12 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1c662795a6bf20a280fd8a2aadd53dec Trojan.Generic.hppf
V9正式版10.12补丁.exe Suspicious:Packed.Krap.c.zxgd.mg
nfapi135.dll Suspicious:TrojanDrop.VB.ahht.pzyq.mg
1c585e2f89fbc96c3bfee1330c9b94cf TrojanDrop.Mudrop.izi.rpuw
275-9.dll Suspicious:TrojanDrop.VB.ahht.pzyq.mg
1c24d8592514aac5f9b1aa8e08b5f8b2 W32.SillyP2P
1c123528f4328025afd4635c6119c114 Trojan.Mepaow.ael.hrxt
1c11c163ccdacdc7833fc2ea2608d9fa W32.SillyP2P
1c1087ee7616dc56c14866f029162cbc Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1c0e8fb893b02e725f493b29783d3044 W32.Lamer.cb.ajqg
1bfe8ec98387853f2bba0e953d71e18e Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1bf82616f174de6beb3b6e30a7694b16 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
魔音Morin v2.5.0.0.exe Suspicious:Trojan.Agent.kxa.abtv.mg
1bf41cbd13fd2f2add32502bad13ca27 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
rev_https_ten.exe Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1be69261bbbeb7fbd42d0995991d9e4d Trojan.Mepaow.ael.hrxt
1bdbf0ad91c89f553ac28b70f6bf4a6a Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
1bd6fefd7977822eff3400efbd2bfe56 Suspicious:Trojan.Small.xxd.bgcj.mg
1bd5d707733a8091e33801d592bb7951 Suspicious:TrojanSpy.Ser.a.eypr.mg
1bce9077e90492426f31549127e9227a Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1bc78a32d5d9a07eaeb5a61978fdec73 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
1baf74d283372a7be31a827d0892742a Suspicious:TrojanSpy.Qukart.g.qzdo.mg
1bacc26aa2e6854f0a4f0fd81b98ad64 Trojan.Generic.uabn.dll
1ba49957c67c029e580fc6139bed5208 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
1ba458b7e8e7c253d2801e34e150e0d9 Trojan.Mepaow.ael.hrxt
1b9ab4445bfe8421f05e9879d803e10b Suspicious:W32.Virut.NBU.optf.mg
1b9a97811ae5bb19769c29fdb888e584 W32.SillyP2P
1b917aeeefe0547ca2d747bb834f42ab Worm.Small.p.qsgb
1b8bb2df502a668d58bcedd0b663163d W32.Lamer.cb.ajqg
1b8ba057fb2d8f61b3fd6ddc4cf58bb6 W32.Lamer.cb.ajqg
1b89d85e5913ffe13bae42d5502c6832 W32.SillyP2P
1b87153f5ccb9fbf3d102e433535d707 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
1b84b4bb7ada815244c597a27904b5a6 Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1b843f13164c070d55f11409d9ee2520 TrojanBanker.Banker.zaq.yjel
1b839444ed792b0a892f9ab6d0d61324 W32.SillyP2P
1b80ae2cc2c6b31209ec77ee2ef3abdc Suspicious:Backdoor.Padodor.gen.xzfm.mg
IDM All Products KeyGen v3.6.exe Suspicious:W32.KG.AU.gqje.mg
1b765dc423a4e8f3909d8b47b9d65c0d Suspicious:Heuri.NewThreat.MVM
1b6f37ca32465f51d1b5cdb8c29a81f5 Trojan.Generic.cbyt
1b4e19d7fba64dacc4dfcb74fa27b95e W32.SillyP2P