VirSCAN VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。
4, 如果您的瀏覽器無法上傳文件,請下載Virscan Uploader進行上傳。

選擇語言
伺服器負載程度
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。

殺毒廠商 fortinet

    Fortinet是多層威脅防禦系統的創新者和先鋒。該系統能夠為業務通信提供最佳安全、優秀性能和低總體佔用成本。 Fortinet獲獎眾多的安全系統和預訂服務在世界各地已經擁有多達兩萬餘用戶,包括最大型的電信運營商、服務提供商和各種規模的企業。

virscan當前使用的殺毒軟件版本

軟體名稱 國別 引擎版本 特徵庫版本 特徵庫日期 最新更新時間(CST)
fortinet USA 1.000, 71.889, 71.844, 71.868 5.4.247 2020-11-4 2020-12-01 01:05:19

殺毒軟件 fortinet 最近檢測出的病毒

文件名 病毒名
09d3c5917bedcb0f7b55238cd9352b76 W32/Mira.9C5!tr
09c0715c8bf14b01b58569d8ef1a1a2a W32/Small.YBE!tr
09a86a294ba91441936da12baec9b2d9 W32/Generic.AC.7B71F!tr
09a5a7552cefe80df594485c37c8971f LNK/Agent.CX!worm
09a16f5d744db31c04487505c223770e W32/Benjamin.A@mm
0999f299d4edabb24b28400bf5bda44c W32/Dapato.EDU!tr
0997cd05c19a7e944a55499ad67c96bc W32/Generic.AC.73F!tr
098acd8e2ebaf9c784582d8b5aa093e8 Android/Agent.PE!tr
09935e5e27ac6c938900203d21ba8080 W32/Qukart.K!tr
098f9ae786d6caf3d9bfb0c12c725f16 LNK/Agent.AS!tr
0972a802ee56cc7daa13e604ac19f6b2 W32/GameHack.AX!tr
0964f7f2b7248a71bf976c8d2cf3cac1 Android/Generic.Z.2EC50B!tr
0960defee2e85a1df2d2e3685b28e55e W32/Banker.ACSI!tr
0951136e8cfc982cd58d424ed0029b54 W32/Shooo.A!tr
092a6bf061f628d01cb8c682456ad59e W32/Lamer.VB!tr
09297c5f96006d4b99fa346fb0583810 W32/Agent.WTK!tr
SynchromagicProv4322_Crack.exe W32/Dropper.O
09184d8e4aa81bd91e4c8487c9b4ff92 W32/Lamer.VB!tr
0915f859099ce853b28f449d3517d760 W32/Small.YBE!tr
090f756428983d9bc9da88d2dfccc199 W32/Qukart.A!tr
0909bf759ed6ac92d58e40a1bb0108c0 LNK/ShellLink.CVE20102568!exploit
08ff1db648b81edfbae36903aa7290a4 W32/Small.YBE!tr
08f990e5ca893599f6799265ea3675c5 W32/Mira.9C5!tr
08f34be1ccfc1caf4d2b6c11d5c39b29 W32/Lamer.VB!tr
08f11f93893ca92317521f10226fb951 W32/Qukart.A!tr
08ec5319738f29e98eec4de5fdaa43f4 Riskware/SmsReg!Android
08ebd28db0a905db92a2f5870263be4f W32/Generic.AC.17A4!tr
08e5bb7cbc3a4554d19266999cc5535e W32/Mepaow.HWL
08e02b3258c921ee0066682674c54a70 W32/Kryptik.FQSE!tr
08dc4af20ab9566a758a0aec98d466e5 W32/Agent.TLD!tr
08dc412c944e2d802e61f76354d69756 W32/Generic.AC.7F64!tr
08cbf16603aa331955bb0d9a571683ad W32/Generic.AC.7F64!tr
08cd67d4d33434a74cbf9239a3209cb4 W32/Generic.AC.7F64!tr
08b7802ded3b10d04630b9fe6589ecaf W32/Floxif.E
08b58e6edb29ba5925fbeadbe59db15c W32/Banker.ACSI!tr
08b4f4d8f14ba09ea81160c6789e8a8e W32/Mira.9C5!tr
08b19fada2d3435a1edcd620ddc58454 W32/Generic.AC.7F64!tr
08a91de6ac7404e5bfdb1fb92b7d8835 W32/Kryptik.BDUE!tr
08a27cf14d27e18aa01bf8d142378ffe W32/GameHack.AX!tr
089a30a8f5ef17e209ec86be40b8cc9f W32/IRCBot.QZ!tr
089a5ac8be12a7b5741136f2ef2deb59 W32/Lamer.VB!tr
0899011fb42b41a38fb57a3cc8f05f3f W32/Mira.9C5!tr
08975abb05f116898f64923d24677d70 W32/Banker.ACSI!tr
0887ec2c276144868a2905ad22f4c5b4 W32/Injector.AQV!tr
08874e801dfd5382a96de7e16a4ce326 JS/Lololo.A!tr
0881005763af99aae0d7d4f387c56aa4 LNK/Agent.CX!worm
92DAIDAI云挂机3.1.exe W32/QQPass.ELG!tr.pws
087c182de37cbdf33a43cedaefd64c2b W32/Generic.AC.73F!tr
087afa77372f661b89d5a35066d8a84e W32/Mira.9C5!tr
087a31811e7d6d34901369eee5dca165 W32/Qukart.A!tr