VirSCAN VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。
4, 如果您的瀏覽器無法上傳文件,請下載Virscan Uploader進行上傳。

選擇語言
伺服器負載程度
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, 您可以上傳任何檔案,但是檔案大小不能超過20MB。
2, 我們支援RAR或ZIP壓縮檔案格式的自動解壓縮,但壓縮檔案中不能夾帶超過20個檔案。
3, 我們可以辨識並檢測密碼為 'infected' 或 'virus' 的壓縮檔案。

殺毒廠商 tachyon

    nProtect是針對遊戲功能和運營商服務策略量身定制的安全功能可以輕鬆應用於Web控制系統。保護客戶並阻止黑客攻擊,以支持安全和公平的遊戲操作環境。

virscan當前使用的殺毒軟件版本

軟體名稱 國別 引擎版本 特徵庫版本 特徵庫日期 最新更新時間(CST)
tachyon Korea-South 9.9.9 9.9.9 2020-12-01 2020-11-30 07:53:00

殺毒軟件 tachyon 最近檢測出的病毒

文件名 病毒名
08b7802ded3b10d04630b9fe6589ecaf Trojan/W32.Agent.78275.C
08b58e6edb29ba5925fbeadbe59db15c Trojan-Spy/W32.Banker.741376.B
08a91de6ac7404e5bfdb1fb92b7d8835 Trojan.GenericKDZ.19122- archive
089a30a8f5ef17e209ec86be40b8cc9f Backdoor.IRCBot.QZ
089a5ac8be12a7b5741136f2ef2deb59 Trojan.Generic.3842741
08975abb05f116898f64923d24677d70 Trojan-Spy/W32.Banker.741376.B
0887ec2c276144868a2905ad22f4c5b4 Trojan.Generic.KDV.715284
087c182de37cbdf33a43cedaefd64c2b Worm.Generic.337381
087a31811e7d6d34901369eee5dca165 GenPack:Backdoor.Padodor.U- archive
08785d5a4657e0d6ed41819bf80dff19 Trojan/W32.Small.17920.AD
0875ffb21de4cb1e2cf68d5859a795f2 Trojan.Generic.3842741
085fa9f8c0f2b9745aae17cdc9159112 Trojan/W32.Small.17920.AD
0855b583ac487ddc1c58e2959b432468 Backdoor.Padodor.U
08450d25cc5fa75930b42274f6f9d067 GenPack:Backdoor.Padodor.U
083243dabcf40a949c698769052bf2a5 Trojan/W32.Krament.782336
082976f1327d98428ce6fc5c96486b71 Trojan.Generic.3842741
080db17b8530defc33463da3788cad5f Backdoor.IRCBot.QZ
0807c151db23a02d449fd9da60c90b54 Trojan-Spy/W32.Banker.741376.B
sysceo.exe Packer.Enigma.A- archive
07bd16da3f5b07c886bac1c422cfeef1 Trojan-Spy/W32.QQLogger.193029.F
666.exe Packer.Enigma.A- archive
078c26aadeaad444d3f3f6cf0415de81 Trojan.Generic.3842741
0784debf282c9b20a5a21b808fd2c82f Backdoor.IRCBot.QZ
077f7aa00013239ffe14b54ee4f19dce Trojan.Generic.3842741
077ceabce42c49cb665568e4e19815eb Trojan.Generic.3842741
075c7357da382848cdd6022712357ba6 Trojan.Generic.3842741
075a6d67f698437553903acea111cf11 Trojan.Generic.3842741
075669d50c6a00a074880d675c723d6a Trojan/W32.Agent.17408.QD
0751d18545c4bed9a34f39a15ffe3bcd Trojan/W32.Small.17920.AD
0730e3c3b0eac82f1ce6d860a0ec2059 GenPack:Backdoor.Padodor.U
072211417cb0df6eb18da70b1425dc16 Trojan-Spy/W32.Banker.741376.B
070eda341dc9559af71f3ed1b2e0d96c Trojan.Generic.3842741
06fd9af560cc8a2d18ecda240634fcac Backdoor.IRCBot.QZ
06f5c659d3a6c27b65e8c102e55b10ba Trojan/W32.HackTool.49152.AP
06f15dee31c226c0f35c5826c179ceaf GenPack:Backdoor.Padodor.U
06eae353aebe46ca62776dc4cb30c88b Trojan/W32.Agent.18432.AZ
06df0de70b2632f6e59f3460ff6ab58e Trojan/W32.Small.17920.AD
06c7000b54c536fa35a6fb647f9d5850 Trojan-Dropper/W32.Rooter.80896
06c431bf819d910b3f812f48edae333b Trojan/W32.Genome.110592.J
06afb07d09d8cb74bca542886af6e8ec Win32.Worm.Benjamin.A
069ffb84ff97fb5deeac107282ecdf13 Trojan.Crypt.AI
069da3299df87bb9bf7b0616fede4ac0 Win32.Detnat.B
06936f10a83d44aa04a6255fd1b24a87 Trojan.Generic.3842741
069100a5587dad4ca2a763c827e4659c Trojan.Agent.AKHT
06907168ddd93d9bbd556215b8d0cf50 Trojan/W32.Small.17920.AD
068e7049b92d7bb73017d6691a2f1f9f Trojan.Generic.3842741
068153ce1c2a0112c9ba38dd41924759 Trojan/W32.Small.17920.AD
067d4fd341b4ce7e48a56e88979ae920 Win32.Sality.3
0679ecdca67aa95c8745507a16c827dc Trojan-PWS/W32.Kykymber.66548.C
0669e576e61810c01de3f17d95f58d73 Win32.Fasong.C@mm